REGULAMIN

Operatorem Bazy Pontonowej EVERAL w Błędowie, 05-180 Pomiechówek jest firma EVERAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Szmaragdowej 14, 03-680 Warszawa. Regulamin określa zasady i normy bezpieczeństwa oraz warunki użytkowania wypożyczonego sprzętu.

1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

3. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zabrać ze sobą kamizelkę asekuracyjną i założyć ją przed wejściem na ponton nie zdejmować jej w czasie przebywania na wodzie.

4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.

5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

6. W przypadku zagubienia lub utraty pontonu wypożyczający zapłaci karę umowną w wysokości 4500 zł netto, za każdą kamizelkę: 120 zł netto, za każdego pagaja 80 zł netto. W przypadku uszkodzenia pontonu wypożyczający zapłaci karę umowną adekwatną do kosztów naprawy, która nie może być wyższa niż 4500 zł netto i nie niższa niż 300 zł netto.

7. Każdy wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania norm współżycia i zachowań w żaden sposób nie wywierającego negatywnego skutku na środowisko, a w szczególności niszczenia fauny i flory, połowu ryb i zbierania runa leśnego na obszarach chronionych.

8. Uczestnicy spływów zobowiązani są do zabierania śmieci oraz przestrzegania zakazu dotyczącego biwakowania oraz rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Postanowienia końcowe

1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz osób trzecich lub środowiska.

2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody i inne środki transportu.

4. Wcześniejsze, niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być ustalone z zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na ustalonych warunkach i nie mogą znajdować się na obszarach chronionych.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku stwierdzenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu, bez zwrotu kosztów jakie Ci uczestnicy poniesli. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy w wysokości od 100 do 150 zł.

6. Każdy uczestnik spływu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zakazu spożywania napojów alkoholowych w czasie trwania spływu oraz używania otwartego ognia, w tym palenia papierosów na pokładzie pontonów.

7. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub pontonu zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu określonej regulaminem.

8. Pontony wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych pontonów, liczby dni i kosztów ewentualnego transportu osób i pontonów.

9. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Na uczestników spływów, którzy dokonali rezerwacji drogą elektroniczną i potwierdzili ją przelewem oczekujemy maksymalnie do 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia spływu.

11. Rezerwacja dokonana drogą elektroniczną musi być każdorazowo potwierdzona przez Bazę pontonową. Po dokonaniu potwierdzenia wysyłamy dane do przelewu, na potwierdzenie którego oczekujemy do 24h lub najbliższego dnia roboczego.

12. Baza pontonowa nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi. W przypadku realizacji płatności przelewem oczekujemy jego zaksięgowania w wysokości 100% najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spływu.

13. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku do odwołania.
Firma EVERAL nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.